Loading...

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ภาพกิจกรรมคณะฯ

🟣ยินดีต้อนรับ🟣
       คณะผู้บริหารจาก NIIGATA UNIVERSITY, HOKKAIDO UNIVERSITY และ LION CORPORATION ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาและหลังปริญญาด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คลินิกทันตกรรมนักศึกษา และคลินิกทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่1 กันยายน 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ภาพกิจกรรมคณะฯ

  

  🔸 ขอขอบคุณ 🔸 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทันตฯ-สหเวช (923) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่หลักสูตรทวิภาษา
MoreDetail
พบผู้ปกครองเพื่อนใหม่ ทวิภาษา
MoreDetail
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลังปริญญาทุกท่าน
MoreDetail
คณบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Dentistry Universitas Padjadjaran, Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
MoreDetail
ข่าวประชาสัมพันธ์

🎊ขอแสดงความยินดีกับ🎊
อาจารย์ ทันตแแพทย์ ชวาล ผดุงลาภพิสิฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

🎊 ขอแสดงความยินดีกับ 🎊
อาจารย์ ทันตแแพทย์หญิง ปิยาภรณ์ พูลธนะสาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี

แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566  ดาวน์โหลด

    แบบฟอร์มตัวอย่าง สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566      ดาวน์โหลด


 

เอกสารสำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2566          

 - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2566  คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.       ดาวน์โหลด

 -  ใบรายงานตัวนักศึกษาโครงการรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ดาวน์โหลด        

-  ใบรายงานการตรวจสุขภาพ  ดาวน์โหลด


 

     - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566   ดาวน์โหลด

     - ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ดาวน์โหลด


 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม