Loading...

 

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต"

 

ค่านิยม

"เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

ปฏิทินกิจกรรมและวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม
More Detail
วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ
More Detail
คลินิกทันตกรรมนักศึกษา
More Detail
คลินิกทันตกรรมใน-นอกเวลา
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจาก ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร​ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)​ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ช่องทางติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19
- ยินดีต้อนรับอาจารย์และทันตแพทย์ใหม่ทุกท่าน เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (FAST TRACK) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (RESEARCH UNIT–RU) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อวิรุทธ์ คล้ายศิริ เป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมากสุดในรอบปี พ.ศ. 2562-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

🆕 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ดังนี้
- ทันตกรรมรากเทียม 3-5 คน
- ทันตกรรมผู้สูงอายุ 3-5 คน
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3-5 คน

🆕   เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

🆕 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร​ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)​ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

🆕 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจาก ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2565

🆕 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเอก ดังนี้
- ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 3-5 คน
- ทันตกรรมประดิษฐ์ 3-5 คน
- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3-5 คน
- วิทยาเอนโดดอนท์ 3-5 คน
- ทันตกรรมจัดฟัน 3-5 คน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน "กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย" (กสพท. ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

🆕 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

🆕 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ รับสมัคร :ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 ธันวาคม 2564 

👉 ขยายการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

👉 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

👉 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

👉  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

👉 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 

ข่าวครุภัณฑ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง

👉  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบ 2565


👉  ประกาศการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

🆕 รายชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

🆕  รายชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564

👉  รายละเอียดขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 

👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 
👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน “ทุนอาหารกลางวัน” ประจำปีการศึกษา 2564 
👉 รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนพันเอกแพทย์หญิง วันเพ็ญ วงศ์แสวง  ประจำปีการศึกษา 2564