Loading...

 

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต"

 

ค่านิยม

"เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

ปฏิทินกิจกรรมและวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม
More Detail
วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ
More Detail
คลินิกทันตกรรมนักศึกษา
More Detail
คลินิกทันตกรรมใน-นอกเวลา
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียด
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดี
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

    

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี-และก่อนปริญญาตรี)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

 _________________________________________________

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2565 

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2565 

 _________________________________________________

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

- แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565

 

ข่าวรับสมัครงาน

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน หรือ

- สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนท์ หรือ

- สาขาวิชาปริทันตวิทยา หรือ

- สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

รับสมัครตั้งวันที่ 11 -  31 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2986-9213-9 ต่อ 7105

-   ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์)  สายสนับสนุนวิชาการ

       - ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  - ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์)  สายสนับสนุนวิชาการ

- เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว 

        - ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม  จำนวน 1 อัตรา

     - ดำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  จำนวน 11 อัตรา

- ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

_____________________________________________________________

 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ
           ตำแหน่ง - นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 

                     - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

_____________________________________________________________

ข่าวทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทรายเก่าต่อเนื่อง มธ. (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพัทยา

- รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประเภทรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และพัทยา

_____________________________________________________________

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครรับทุนอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2565 

        -  ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565
(ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผู้ที่ได้รับทุนมารายงานตัวที่หน่วยกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.ค่ะ)

_____________________________________________________________

-  รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565  เงินทุนจำนวน 15,000 บาท จำนวน 20 ทุน 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 ในเวลาราชการเท่านั้น

- ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์   
_____________________________________________________________

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

_____________________________________________________________

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน มูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

_____________________________________________________________

 

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต

พันธกิจ

M1 การจัดการศึกษา

M2 การวิจัย

M3 บริการวิชาการ

M4 บริการทางทันตกรรม

 

ค่านิยม

 เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม

สมรรถนะ

CC1.   Active learning มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

CC2.   Hospital-based practice (HBP), holistic approach and multidisciplinary มีโครงสร้างองค์กรและสถานที่ใกล้ชิดกับ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน interprofessional education

CC3.   Digital dentistry and innovation เพื่อเป็นฐานในการดำเนินการทุกพันธกิจ