Loading...

 

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต"

 

ค่านิยม

"เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

ปฏิทินกิจกรรมและวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม
More Detail
วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ
More Detail
คลินิกทันตกรรมนักศึกษา
More Detail
คลินิกทันตกรรมใน-นอกเวลา
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ⭐️นศ.ทพ.สุธินี คหาปนะ ชั้นปีที่ 5 ⭐️ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน 🎀 Global Summit of Women 2022 ภายใต้หัวข้อ Women Creating Opportunities in the New Reality ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ ประเทศไทย
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกท่านใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ช่องทางติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19


- ยินดีต้อนรับอาจารย์และทันตแพทย์ใหม่ทุกท่าน เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (FAST TRACK) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาร์ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (RESEARCH UNIT–RU) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข่าวครุภัณฑ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง

👉 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดอุปกรณ์ประจำห้อง Active Learning  จำนวน 1 ชุด

👉  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบ 2565


👉  ประกาศการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

 เอกสารสำหรับ โครงการรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2565

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นประจำปีการศึกษา 2565 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง)  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 

 

👉 📢 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน "กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย" (กสพท. ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ข่าวทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

🆕  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา 2565

🆕 รายชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

👉  รายชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564

👉  รายละเอียดขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 

👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 
👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน “ทุนอาหารกลางวัน” ประจำปีการศึกษา 2564 
👉 รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนพันเอกแพทย์หญิง วันเพ็ญ วงศ์แสวง  ประจำปีการศึกษา 2564