Loading...

 

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต"

 

ค่านิยม

"เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

ปฏิทินกิจกรรมและวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม
More Detail
วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ
More Detail
คลินิกทันตกรรมนักศึกษา
More Detail
คลินิกทันตกรรมใน-นอกเวลา
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
ขยายการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ⭐️นศ.ทพ.สุธินี คหาปนะ ชั้นปีที่ 5 ⭐️ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน 🎀 Global Summit of Women 2022 ภายใต้หัวข้อ Women Creating Opportunities in the New Reality ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ ประเทศไทย
รายละเอียด

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต

พันธกิจ

M1 การจัดการศึกษา

M2 การวิจัย

M3 บริการวิชาการ

M4 บริการทางทันตกรรม

 

ค่านิยม

 เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม

สมรรถนะ

CC1.   Active learning มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

CC2.   Hospital-based practice (HBP), holistic approach and multidisciplinary มีโครงสร้างองค์กรและสถานที่ใกล้ชิดกับ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน interprofessional education

CC3.   Digital dentistry and innovation เพื่อเป็นฐานในการดำเนินการทุกพันธกิจ