Loading...

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

 

 

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่คลินิกทุกท่าน "ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรคไวรัสตับอักเสบบี" ตั้งแต่บัดนี้เป็น

 

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ฟรี 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 (เพียงแสดงบัตรพนักงาน)  

 
 
ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับก่อนปริญญาตรี - ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง))

ก่อนปริญญา (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์)

 ข่าวสำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 

  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

- สัญญารับทุนเพื่อศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์


 

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2567 (ในวันและเวลาราชการเท่านั่้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: bua.suphattra@gmail.com หรือ
0-2564-4440 ต่อ 7123,7116 เวลาราชการเท่านั้น

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับก่อนปริญญาตรี - ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง))

ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

 


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี

ใบตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

- ใบรายงานตัวนักศึกษาโครงการรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2567


โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2567

  - เอกสารสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ปี)

1. คำแนะนำการทำสัญญา
2. แบบฟอร์มการทำสัญญาฯ
3. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการทำสัญญาฯ


รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น" ประจำปีการศึกษา 2567

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.


 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท)

ปริญญาโท

🚨📣 เปิดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)  รับจำนวน 3 คน  

📍 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567📍


     

🚨📣 ขยายเวลา !!! การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567📣🚨

🦷 วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

🦷 วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

📍 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567📍

📫 ลิ้งค์รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
🦷  รายละเอียดสำหรับการขยายเวลารับ
 
โทร.☎️02-516-5380 ในวันและเวลาราชการนะคะ🤗 

 

ปริญญาโท

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)


 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่1 /2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่1 /2567

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่1 /2567

 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาเอก )

ปริญญาเอก 

📣 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2567 


 

รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 1)


 - รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

-  ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 1)


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม


- ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม