Loading...

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต"

 

ค่านิยม

"เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

คลินิกทันตกรรมนักศึกษา

---> ข้อมูลเพิ่มเติม

 


เกี่ยวกับนักศึกษา


วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาทันตวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ค่ะ
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบผ่านวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัล “special award” ในงาน ประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2022 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2566
MoreDetail
ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

      


 

ข่าวครุภัณฑ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง

---> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดอุปกรณ์ประจำห้อง ACTIVE LEARNING จำนวน 1 ชุด  


---> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2565  


---> ประกาศการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 


 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท- ปริญญาเอก )

 

ปริญญาเอก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 คน 
ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3VtSdeo   //  แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3OVSaW7 หรือ download file 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2566

  สอบถามเพิ่มเติม: โทร 0 2516 5380 //E-mail : graddenttu@gmail.com


ปริญญาโท  

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 วิชาเอกดังนี้

-วิทยาเอนโดดอนท์ 3-4 คน
-ทันตกรรมจัดฟัน 3-5 คน
-ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3-5 คน

ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3Hedbd5   // แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3VzrVYl

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 วิชาเอกดังนี้ -ทันตกรรมรากเทียม 3-5 คน
-ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3-5 คน
-ทันตกรรมประดิษฐ์ 3-5 คน
-ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 3-5 คน
ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3VSpShM  // แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3VzrVYl

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม: 0 2516 5380 // E-mail : graddenttu@gmail.com


ข่าวรับสมัครงาน

 

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ 
 - ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)    

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - วันที่ 15 มกราคม 2566 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)   และ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ) 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสมัครรับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์  


 รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ 1) ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน หรือ- สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนท์  

- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565  (ในวันและเวลาราชการ) 
หรือส่งใบสมัครทาง E-Mail: hrdenttu@gmail.com
 


 

 

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต

พันธกิจ

M1 การจัดการศึกษา

M2 การวิจัย

M3 บริการวิชาการ

M4 บริการทางทันตกรรม

 

ค่านิยม

 เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม

สมรรถนะ

CC1.   Active learning มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

CC2.   Hospital-based practice (HBP), holistic approach and multidisciplinary มีโครงสร้างองค์กรและสถานที่ใกล้ชิดกับ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน interprofessional education

CC3.   Digital dentistry and innovation เพื่อเป็นฐานในการดำเนินการทุกพันธกิจ