Loading...

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

 

 

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเจ้าหน้าที่คลินิกทุกท่าน "ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรคไวรัสตับอักเสบบี" ตั้งแต่บัดนี้เป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้นไป

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ฟรี 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 (เพียงแสดงบัตรพนักงาน)  


ข่าวรับสมัครงาน

  รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 1)


  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

-  ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 1)


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม


- ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


 

 

 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับก่อนปริญญาตรี - ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง))

ก่อนปริญญา (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์)

 

----> โปรดติดตามรายละเอียดภายหลัง <-----  

 


ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รับจำนวน 40 คน  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

- เอกสารประกอบการสมัครหลัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)

- รายงานการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี

โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น" ประจำปีการศึกษา 2567

- ใบสมัคร "สำหรับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตสาธารณสุข"

- ใบสมัคร "สำหรับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น"

- หนังสือรับรองการดูงานทันตกรรม 

-ใบตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567

 


 

 

 

     

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท)

ปริญญาโท

🚨📣 เปิดรับสมัครแล้ว !!!! พร้อมแล้ว !!!! สำหรับปีการศึกษา 2567📣🚨

🦷วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน                                -  วิชาเอกวิทยาเอนโดดอนต์
- วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ                             -  วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์                             -  วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม                           -  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

📍 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567📍

📫 ลิ้งค์รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
https://drive.google.com/.../1sfSdy...
 
โทร.☎️02-516-5380 ในวันและเวลาราชการนะคะ🤗

 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาเอก )

ปริญญาเอก 

📣 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2567 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม