Loading...

 

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต"

 

ค่านิยม

"เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

ปฏิทินกิจกรรมและวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม
More Detail
วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ
More Detail
คลินิกทันตกรรมนักศึกษา
More Detail
คลินิกทันตกรรมใน-นอกเวลา
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟันและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ช่องทางติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19
- ยินดีต้อนรับอาจารย์และทันตแพทย์ใหม่ทุกท่าน เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (FAST TRACK) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (RESEARCH UNIT–RU) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อวิรุทธ์ คล้ายศิริ เป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมากสุดในรอบปี พ.ศ. 2562-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

🆕 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟันและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ประจำปีการศึกษา   2564

 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564) "หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน "กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย" (กสพท. ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

ข่าวทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
👉 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน “ทุนอาหารกลางวัน” ประจำปีการศึกษา 2564 🆕
👉 รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนพันเอกแพทย์หญิง วันเพ็ญ วงศ์แสวง  ประจำปีการศึกษา 2564 

👉 รายชื่อผู้สมัครทุนการศึกษากองทุนพันเอกแพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวงและรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

👉 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564

👉สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา "มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" ประจำปีการศึกษา 2564 

👉  รับสมัครผู้เข้าอบรมเพื่อขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564  

👉   รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564