Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาทันตวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ค่ะ
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบผ่านวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัล “special award” ในงาน ประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2022 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2566
MoreDetail
ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท- ปริญญาเอก )

 

ปริญญาเอก 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 คน 
ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3VtSdeo   //  แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3OVSaW7 หรือ download file 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2566

  สอบถามเพิ่มเติม: โทร 0 2516 5380 //E-mail : graddenttu@gmail.com


ปริญญาโท  

   

ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

          สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 3-5 คน

          สาขาทันตกรรมจัดฟัน 3-5 คน

  ประกาศรับสมัคร // แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3VzrVYl

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566


 

 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 วิชาเอกดังนี้

-ทันตกรรมรากเทียม 3-5 คน
-ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3-5 คน
-ทันตกรรมประดิษฐ์ 3-5 คน
-ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 3-5 คน
ประกาศรับสมัคร  https://bit.ly/3FBbaVR  // แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3VzrVYl

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม: 0 2516 5380 // E-mail : graddenttu@gmail.com 


ข่าวทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

  เปิดรับสมัคร รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 6  กำหนดมูลค่ารางวัลไม่เกิน 300,000บาท/ชั้นปี
- สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น ส่งที่ งานกิจการนักศึกษา ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ ค่ะ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมิว ห้องกิจการนักศึกษานะคะ

 รายชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

      


 

ข่าวครุภัณฑ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง

---> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดอุปกรณ์ประจำห้อง ACTIVE LEARNING จำนวน 1 ชุด  


---> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2565  


---> ประกาศการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 


 

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต

พันธกิจ

M1 การจัดการศึกษา

M2 การวิจัย

M3 บริการวิชาการ

M4 บริการทางทันตกรรม

 

ค่านิยม

 เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม

สมรรถนะ

CC1.   Active learning มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

CC2.   Hospital-based practice (HBP), holistic approach and multidisciplinary มีโครงสร้างองค์กรและสถานที่ใกล้ชิดกับ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน interprofessional education

CC3.   Digital dentistry and innovation เพื่อเป็นฐานในการดำเนินการทุกพันธกิจ