Loading...

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

 

 

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

❤️💛💜 ขอเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน อธิการบดีและทีมบริหาร มธ. พบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
 
📅 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น.
🏤 ณห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่คลินิกทุกท่าน "ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรคไวรัสตับอักเสบบี" ตั้งแต่บัดนี้เป็น

 

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ฟรี 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 (เพียงแสดงบัตรพนักงาน)  

 
 
ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับก่อนปริญญาตรี - ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง))

ก่อนปริญญา (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์)

 ข่าวสำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

- รายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567


 -  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

สัญญารับทุนเพื่อศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 3 Admission

ใบตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

คำแนะนำการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2567

  - เอกสารสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ปี)

1. คำแนะนำการทำสัญญา
2. แบบฟอร์มการทำสัญญาฯ
3. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการทำสัญญาฯ


รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น" ประจำปีการศึกษา 2567

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.


 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท)

ปริญญาโท

🚨📣 เปิดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)  รับจำนวน 3 คน  

📍 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567📍


     

🚨📣 ขยายเวลา !!! การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567📣🚨

🦷 วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

🦷 วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

📍 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567📍

📫 ลิ้งค์รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
🦷  รายละเอียดสำหรับการขยายเวลารับ
 
โทร.☎️02-516-5380 ในวันและเวลาราชการนะคะ🤗 

 

ปริญญาโท

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)


 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่1 /2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่1 /2567

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่1 /2567

 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาเอก )

ปริญญาเอก 

📣 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2567 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม