Loading...

 

วิสัยทัศน์: 
 

"ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของสังคมไทยและก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ"

 

ค่านิยม

"ปรับเปลี่ยนคล่องตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม"

ปฏิทินกิจกรรมและวิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม
More Detail
วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ
More Detail
คลินิกทันตกรรมนักศึกษา
More Detail
คลินิกทันตกรรมใน-นอกเวลา
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

"หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 

รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2564 
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มิถุนายน 2564  ในวันและเวลาราชการ

ณ ห้อง 933 งานกิจการนักศึกษา

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ยินดีต้อนรับอาจารย์และทันตแพทย์ใหม่ทุกท่าน เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (FAST TRACK) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (RESEARCH UNIT–RU) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อวิรุทธ์ คล้ายศิริ เป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมากสุดในรอบปี พ.ศ. 2562-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

🆕 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ประจำปีการศึกษา 2564

🆕 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564) "หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน "กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย" (กสพท. ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

👉 ขยายเวลา การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างทันตกรรมจำนวน 3 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร :: ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียด