Loading...

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก 3-5 คน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม 3-5 คน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 3-5 คน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ 3-5 คน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน

 


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -30 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราการ หรือจะส่งใบสมัครทาง Email: hrdenttu@gmail.com 
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์)


 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์เรื่อง ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3MsHgYy


>>  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้สัญญาชดใช้ทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (รอบ 2)


 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับก่อนปริญญาตรี)

ก่อนปริญญา (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์)


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี


 


 


  •  ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท)

ปริญญาโทข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม