Loading...

ติดต่อสอบถาม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205

แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

สอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์  และปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของคณะฯ

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7123 (วิชาการ)
งานกิจการนักศึกษา : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7125 หรือ 7157
(ในวันและเวลาราชการ)

Facebook ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยทรัพยากรบุคคล

สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงานภายในคณะฯ 

หน่วยทรัพยากรบุคคล  : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7105
(ในวันและเวลาราชการ)

หน่วยงานพัสดุและ หน่วยการเงิน(บัญชี)

หน่วยงานพัสดุ  : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7123 
 หน่วยการเงิน(บัญชี) : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7119

หน่วยงานธุรการและสารบรรณ

หน่วยงานธุรการและสารบรรณ : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7150

งานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบถามเกี่ยวกับการรับระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นไป 
โทรศัพท์ : 02 986 9213 ต่อ 7153 หรือ 7155 (ในวันและเวลาราชการ)
facebook : งานบัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์

ต้องการแจ้งซ่อม หรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ
โทรศัพท์ :: 02 986 9213 - 9 ต่อ 7151 (ในวันและเวลาราชการ)

คลินิกทันตกรรมนักศึกษา

คลินิกทันตกรรมนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับให้บริการทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไปทั้ง
งานอุดฟัน รักษารากฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รีเทนเนอร์ ฟันปลอมบางส่วนติดแน่น ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ และฟันปลอมทั้งปาก
โดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด
เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์  09.00-16.00 น.
ณ คลินิกทันตกรรมนักศึกษา อาคารราชสุดา (ชั้น 3-4)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ : 02 986 9213 ต่อ 7182 หรือ 7188 (ในวันและเวลาราชการ)