Loading...

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 8 สาขาวิชาเอก ดังนี้

สาขาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

                 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมจัดฟัน ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมจัดฟันในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

     ข้อมูลหลักสูตร  

สาขาวิชาเอกทันกรรมประดิษฐ์

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมประดิษฐ์ในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

      ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

          เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

           ข้อมูลหลักสูตร 

สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงามในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

      ข้อมูลหลักสูตร 

สาขาวิชาเอกวิทยาเอนโดดอนต์

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านสาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนต์  ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนต์ ในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

      ข้อมูลหลักสูตร 

สาขาวิชาเอกทันตกรรมรากเทียม

       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมรากเทียม  ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมรากเทียม  ในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

         ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ

       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ  ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมผู้สูงอายุ ในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

      ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมสำหรับเด็กในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

     ข้อมูลหลักสูตร 

ช่องทางการติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สอบถามเกี่ยวกับการรับระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นไป  

โทรศัพท์ : 02 986 9213 ต่อ 7153 หรือ 7155 (ในวันและเวลาราชการ) 

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

ปริญญาโท

      

🚨📣 ขยายเวลา !!! การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567📣🚨

🦷 วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

🦷 วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

📍 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567📍

📫 ลิ้งค์รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
🦷  รายละเอียดสำหรับการขยายเวลารับ
 
โทร.☎️02-516-5380 ในวันและเวลาราชการนะคะ🤗