Loading...

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรทวิภาษา ปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรทวิภาษา)

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ  (หลักสูตรทวิภาษา ปรับปรุง พ.ศ.2560)

          เป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับทันตาภิบาลที่ต้องการปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชน

- ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรทวิภาษา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรทวิภาษา)

          ผลิตมหาบัณฑิตที่บูรณาการความรู้จากสหวิทยาการ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมรากเทียม ไทยและต่างประเทศแบบองค์รวม และสามารถวิจัยไปสู่การพัฒนานวัตกรรมรากเทียม เพื่อสุขภาพช่องปาก ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

- ข้อมูลหลักสูตร // - ข้อมูลการรับสมัคร // - ใบสมัคร // - หนังสือ(รับรองจากสถาบันจบ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน และ สาขาวิชาทันกรรมประดิษฐ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สาขาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน และสาขาวิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

สาขาวิชาทันกรรมประดิษฐ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

        เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

  - ข้อมูลหลักสูตร // -ข้อมูลการรับสมัคร //-ใบสมัคร  //-หนังสือรับรอง(จากสถาบันที่จบ)