Loading...

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของสังคมไทยและก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

พันธกิจ

พันธกิจ 1 (M1): ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และถึงพร้อมลักษณะ GREATS ได้แก่ Global mindset, Responsibility, Eloquence, Aesthetic application, Team leader and Spirit of Thammasat
พันธกิจ 2 (M2): แหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
พันธกิจ 3 (M3): จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทันตบุคลากร และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แก่บุคคลทั่วไป
พันธกิจ 4 (M4): ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม มุ่งเป้าการเป็นศูนย์กลางในบริการทางทันตกรรมระดับตติยภูมิแก่ประชาชนอาเชียน

ค่านิยม

ปรับเปลี่ยนคล่องตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม