Loading...

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของสังคมไทยในอนาคต

พันธกิจ

•M1 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ทันตบุคลากร
ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และถึงพร้อมด้วยลักษณะ SGYPY (Spirit, Global, Youth,
Proud, Yield)

•M2 เป็นแหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ระดับนานาชาติ

•M3 ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการสหสาขา มุ่งเป้าการเป็นศูนย์กลางในบริการทาง
ทันตกรรมระดับตติยภูมิแก่ประชาคมอาเซียน

ค่านิยม

เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้า ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม

สมรรถนะ

          การจัดการเรียนการสอนด้วย active learning ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและเครื่องมือวิจัยขั้นสูง  ดำเนินหลักสูตรทันตกรรมแบบสหสาขา  มีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานสู่ชุมชน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ hospital based learning (HBP)