Loading...

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปกติ)

   หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปกติ 6 ปี

            ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี ซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ รองรับความต้องการการรับบริการทางสุขภาพช่องปากในอนาคต

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)

             ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ  เอกชนหรืออาชีพอิสระทางด้านทันตกรรม อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน นักวิจัย และประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

- ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (New Tract) 5 ปี

หลักสูตรสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น 5 ปี

      ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสำหรับรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ รองรับความต้องการการรับบริการทางสุขภาพช่องปากในอนาคต

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)

       ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ  เอกชนหรืออาชีพอิสระทางด้านทันตกรรม อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน นักวิจัย และประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

- ข้อมูลหลักสูตร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2558

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรทวิภาษา)

มีจุดเด่นของหลักสูตร คือ 

  • มีระบบการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนทางด้านวิชาชีพที่ดีได้ ภายใต้ระบบการเรียนแบบสองภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเรียนรู้จากผู้ป่วยจริง 
  • จัดวิธีการเรียนกาสอนที่หลากหลาย เน้นวิธีที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การเรียนแบบ Active learning 
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนดูงาน ณ ประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากทันตแพทย์ทั่วโลก ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก แคนาดา อเมริกา และยุโรป  
  • สนับสนุนทุนการศึกษาที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา  
  • หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (iQA) ปีการศึกษา 2564 ในระดับดี (4.23 คะแนนเต็ม 5) และได้รับการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ทวิภาษา) 2558

ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

       เป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับทันตาภิบาลที่ต้องการปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชน

- ข้อมูลหลักสูตร 

(ก่อนปริญญาตรี) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย และงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐาน

- ข้อมูลหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ 

หลักสูตรปริญญาตรี ทันตสาธารณสุข และผู้ช่วยทันตแพทย์ 

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

สอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์  และปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของคณะฯ 

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7123 (วิชาการ) 

งานกิจการนักศึกษา : โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7125 หรือ 7157 (ในวันและเวลาราชการ)