Loading...

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปกติ)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปกติ 6 ปี

            ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี ซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ รองรับความต้องการการรับบริการทางสุขภาพช่องปากในอนาคต

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)

             ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ  เอกชนหรืออาชีพอิสระทางด้านทันตกรรม อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน นักวิจัย และประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

- ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (New Tract) 5 ปี

หลักสูตรสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น 5 ปี

      ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสำหรับรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ รองรับความต้องการการรับบริการทางสุขภาพช่องปากในอนาคต

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)

       ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ  เอกชนหรืออาชีพอิสระทางด้านทันตกรรม อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน นักวิจัย และประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

- ข้อมูลหลักสูตร // - ใบสมัคร //- ตัวอย่างหนังสือรับรองการดูงานทันตกรรม

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2558

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

     ผลิตทันตแพทย์ตามมาตรฐานนานาชาติ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยโลกาภิวัฒน์
กลุ่มที่ 1 :ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี

     รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการทดสอบ BMAT, คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มที่ 2 :ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี

     รับผู้สำเร็จการหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ (โดยกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี)

- ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ทวิภาษา) 2558

ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

       เป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับทันตาภิบาลที่ต้องการปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชน

- ข้อมูลหลักสูตร 

(ก่อนปริญญาตรี) ประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

      มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย และงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐาน

- ข้อมูลหลักสูตร