Loading...

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

        เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ก้าวทันต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผสมผสานกับการพัฒนาวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทาง ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลหลักสูตร  

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาเอก )

ปริญญาเอก 

📣 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2567