Loading...

สาส์นจากคณบดี

           

 

                   คณะทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษา สร้างงานวิจัย และบริการทางทันตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ อันเป็นปัญหาที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ 

                   เรายึดมั่นในค่านิยมขององค์กรทั้งสาม กล่าวคือ เป็นคุณ (Empathy) เป็นธรรม (Equity) และเป็นประโยชน์ (Efficacy) เราตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำและที่พึ่งในด้านการจัดการศึกษา สร้างองค์ความรู้ และบริการทันตกรรมในกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ (Special care Dentistry) ด้วยความเชื่อมั่นว่า ประชาชนทุกผู้คนมีสิทธิและสมควรจะได้รับบริการทันตกรรมอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้าน อายุ รายได้ การเดินทาง หรืออุปสรรคจากภาวะทางสุขภาพอื่น ๆ 

                  นอกจากนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งนี้ยังทำงานด้วย จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ อันหมายถึง การรักความเป็นธรรม และเชิดชูอุดมการณ์ประชาธิปไตย เราขับเคลื่อนนโยบาย สร้างสภาพแวดล้อมของคณะให้ทุกเสียงได้รับการฟัง ทุกความแตกต่างได้รับความเคารพ และทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

                  ผมในฐานะคณบดี ขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร หรือภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุน และเดินทางไปกับอุดมการณ์ของเรา มุ่งสู่ความฝันและวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสังคมที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพไปด้วยกัน 

ความเป็นมา 

ความเป็นมา  

               คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ลําดับที่ 7 ของ ประเทศไทย โดยในขณะนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศกําลังประสบปัญหาขาดแคลน ทันตบุคลากร โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2539 โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่เปิดรับนักศึกษาโครงการรับตรงจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการศึกษาที่ฝึกให้นักศึกษามีทักษะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสอนภาคทฤษฎีแบบ Problem-based learning (PBL) รวมถึงการใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ คณะฯ มีการพัฒนา มาโดยลําดับ ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) เป็นแห่งแรก ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ปรับหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning สร้างสิ่งแวดล้อมให้บัณฑิตของคณะฯ มีความสามารถในการ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้การรักษาบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (evidence-based practices) และใช้ PBL ประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม คณะฯยังมีการบริหารจัดการด้านการบริการสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ไม่เหมือนกับคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งอื่น ๆ ในประเทศไทย ทําให้บัณฑิตของคณะฯ มีโอกาสฝึกทักษะในเคสที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับง่ายถึงระดับที่ยากซับซ้อนมากขึ้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยและประชากรโลก มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการป้องกันควบคู่กับการรักษาขั้นทุติยภูมิ  

 ตราสัญลักษณ์ 


 

สีประจำคณะ :  สีม่วงขลิบทอง 

ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกบัวสุทธาสิโนบล