Loading...

งานบริการวิชาการ

Content

คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

คลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  

การเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนักศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00น. - 16.00น.

โทร 0-2926-9150 

คลินิกทันตกรรมนอกเวลา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

วัตถุประสงค์และรายละเอียดการให้บริการ
จุดมุ่งหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อขยายโอกาสการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับการตรวจรักษาในเวลาราชการได้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะแก่ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
การเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ

>> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น.

>> วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00น. - 16.00น.

>> หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 02 - 926 - 9371 ณ อาคารราชสุดา ชั้น2