Loading...

เจ้าหน้าที่คณะ

.
.
เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

นางทิพวรรณ์ สังวร
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail: jariyaluck@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7111

.
.
หัวหน้างานงานบริหารและประกันคุณภาพ (งานนโยบายและแผน)

นางสาวสุมนยา เหวรารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
E-mail: jsumonya@gmail.com​
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7113

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานนโยบายและแผน)

นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
E-mail: s_plarisa@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7113

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานนโยบายและแผน)

นายณัฐวัฒน์ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
E-mail: tong_nattawat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7113

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานธุรการและสารบรรณ)

นางวิฑิต ประเสริฐผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail: passvitit@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7150

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานธุรการและสารบรรณ)

นางสาวศิริวรรณ เกตุมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail: Sirich19@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7150

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานธุรการและสารบรรณ)

นายราวิน แก้วกิ่งจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
E-mail:-
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7150

.
.
.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานธุรการและสารบรรณ)

นายวัชรพงษ์ นาสืบ
พนักงานขับรถยนต์
E-mail: nasueb71@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7150

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานการเงินและบัญชี)

นางสุภาวรรณ ตรีราภี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail: Suparwans@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7119

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานการเงินและบัญชี)

นางสาวฤดีรัตน์ สุนทรแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail: program. patty @hotmail. com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7119

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานการเงินและบัญชี)

นางนารินทร์ ฤกษ์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
E-mail: narin_roekdee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7119

.
.
.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานทรัพยากรบุคคล)

นางจรัสศรี สินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี 
E-mail: mindjira89@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7119

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานพัสดุ)

นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นหอม
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail: klinhom@tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานพัสดุ)

นางสาวอัจฉรา อนันต์สลุง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
E-mail: ANANSALUNG54@GMAIL.COM
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานพัสดุ)

นางสาวณิชาภัทร สุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124
E-mail: pangnichaphat002@outlook.co.th

-
.
.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานพัสดุ)

นางสาวอุษณีย์  โพธิ์เหมือน
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ

นางศิริกาญจน์  กาญจนโอฬารศิริ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail: mimmsiri.rku@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7152

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ

นางสาวเขมจิรา เกรอด
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
E-mail: pern75@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7154

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานทรัพยากรบุคคล)

นางปัทมา นงนวล
นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ
E-mail: ppattamy@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7105

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานทรัพยากรบุคคล)

นางสาวจิรายุ  จักษุดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: mindjira89@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7105

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานทรัพยากรบุคคล)

นางสาวณิชารีย์ นัครา
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7105

.
บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานคอมพิวเตอร์)


นายสุริยะ ตรีราภี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ชำนาญการ
E-mail:suriya-t@tu.ac.th
เบอร์โทรภายใน 7106

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานคอมพิวเตอร์)

นางสาวธัญณิชา ดวงจิตสิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
E-mail: thannich@tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7151

บุคลากรงานบริหารและประกันคุณภาพ(งานคอมพิวเตอร์)

นายทศรัสมิ์ คำเภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน 7106
E-mail: K.nontasak@gmail.com

.
รักษาการหัวหน้างานงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสุพัฒตรา บัวหิรัญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail: b_suphattra@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7123

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นายธรรมสิทธิ์ เพ็ชร์ศรีงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
E-mail: matoomy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7116

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาววริษฐา จงพูนผล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: wj.planin@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7123

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ อำนวยสาร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: aonamonrat8@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7116

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นายชำนาญ เชื้อชวด
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
E-mail: Cham_kong@hotmail.com​
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7154

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวฐิตาภรณ์ ปะทิ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: Thitapronja@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7154

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวเทวิกา ภังคสังข์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: Ann_tii@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7154

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวพัดชนี วงค์เตชะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: nupadchanee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7116

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวเสาวนุช ภาสดา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: tp_pam@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7116

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวรสสุคนธ์ สอดแจ่ม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: rossukon_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7154

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวมณฑิรา ขันท่าจีน
เจ้าบริหารงานทั่วไป
E-mail: niningmonthira@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7116

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นายวิทวัส  พันธ์ศรี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: rossukon_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7154

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา(งานกิจการนักศึกษา)

นางสาวกัญญา ของสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail: kanya_tukta@hotmail.com / tuktakhong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7125

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)

นางสาวภาษิต สอดแจ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7125

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นางสาวลักขณา สัพโส
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: luckkanasappaso@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7145

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

นายวีระยุทธ สุจิตร
ช่างทันตกรรม
E-mail: weerayut-su@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7161

บุคลากรงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

น.ส.กุลภัส จันทรทิพย์
ช่างทันตกรรม

-
.
หัวหน้างานงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางปวีณา คำขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail: paveena.hr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7153

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวกาญจนา คนดี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: jeed_hi@tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7155

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวพัชรียา ทานอก
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail: phatchareeya2009@hotmail.com / jumreeya@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7155

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวรสสุคนธ์ ธัญญะดี
จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail: rosukon0011@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7153

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นายกู้เกียรติ  เกรียงไกรชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail: kukiat@tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7153 /7155

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวนภาพร พัฒนาเจริญชัย
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail: pnapapawn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7127

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวอานิตย์ โทนลักษณ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
E-mail: Rnit_pook@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7127

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางเพาพงา โกกิลกนิษฐ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
E-mail: mayompor@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7127

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวหริกานต์ มุ่งพยาบาล
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail: yuaharikarn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7127

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวณัฐธยาน์ บางน้อย
พนักงานสถานที่
E-mail: naththyanbangnxy @ gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7127

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวศิรัสกนิน คุณวุฒิ
พยาบาล ปฏิบัติการ
E-mail: sirassy76@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวมนสิชา ช่างชุบ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: Monsicha3536@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77444

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวสิริมา สุวรรณ์
ช่างทันตกรรม
E-mail: sirima_sw@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7161

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวนันทิกานต์ คำอุ่น
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: Poompalmpalm@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวทรายขวัญ พราหมณ์ชื่น
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44729

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวกาลติญา สุทธิอาคาร
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: Kaltiya@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส.ณัชชา ราชวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail:Nutchaaom13@gmail.co

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส.ธันยา กองยอด
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail : Pung0933107846@gmail.com

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวนิธิประภา แสงตา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส.วิรัญญา ทศพร
ช่างทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวสายสุนี อยู่พุ่มพฤกษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: Sw.yup_saysunee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77454

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวฐิติรัตน์ คำพวง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: tinton_aomam@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส.อภิญญา ไชยเดช
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: Apinya362011@hotmail.co

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส.พรพิมล ปรางค์ชัยภูมิ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นายนัฐพงษ์ อยู่สมศรี 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส. นภัสสร สินประภา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

น.ส.วรรณวนัช ศรีพุทธิรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail:nufam2536@gmail.com

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นายเสฏฐวุฒิ  กิจปกรณ์สันติ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวรณิดา เกษรเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวกมลพรรณ  พรมมาลุน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวนันทวี  ร่ำรวย
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวกัลยสุดา  สิทธินานนท์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

นางสาวรสรินทร์  วิเศษปัสสา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

.
.
.
หัวหน้างานงานคลินิกและบริการ

นางตะวัน ยิ้มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail: ytawan2510@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวพิสมัย หงษ์จินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
E-mail:
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7182

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางอัญชลี รูปนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: dooddddi@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวพิมพ์เงิน ภูศรี
ผู้ปฏิบติงานบริหาร 
E-mail:-
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นายจักรพงษ์ สุภายุทธ
วิศวกร ปฎิบัติการ
E-mail: Ball_nbk49@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7106

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นายปฐวี อ้อหิรัญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: dalaya99@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77434

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นายวีระยุทธ สุจิตร
ช่างทันตกรรม
E-mail: weerayut-su@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7161

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวจินตนา อนันตภักดิ์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: JintanaAnantapakd@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77426

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวชลชญา ยิ้มอยู่
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: yimyoo2522@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77464

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวนิชานาถ ยาสมุทร
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: Koy.k-otic@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77422

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวศรินทิพย์ พงศ์ธนาโภคิน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: sarinthip3031@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวอรญาณ์ ศรีสุวรรณ์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: srisuwan25231980@gmail.com
บอร์โทรศัพท์ภายใน 77464

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวเพชรรัตน์ มีประวัติ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวศุภมาส ด้วงชู
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail:-
เบอร์โทรศัพท์ภายใน --

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวสุชาดา อยู่เปรม
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: yuprem14@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวเกตุสุณี ดิษเจริญ
พนักงานสถานที่
E-mail:kadsunee7194@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 710

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวผกาวรรณ ทาประจิตร
พนักงานสถานที่
E-mail: pakawantaprajit4@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7107

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวพัชรินทร์ แก้วพูลสุข
พนักงานสถานที่
E-mail: Patcharin_nalve@hotmail.co.th.
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7107

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นายยุทธชัย สามบุญเรือง
พนักงานสถานที่
E-mail: weerayut-su@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7107

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวชดาธร รอดบ้านเกาะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: Chadaton40@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77444

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวณัฐวดี พิรักษา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: Ptkmhsn2208@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวลดาวัลย์ พิศมัย
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: ladawanphisamai24@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นายศักดิ์สิทธิ์ ภิญโญชีพ
วิศวกร ปฎิบัติการ
E-mail: newkuku22@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7106

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวสุดารัตน์ รอดคำทุย
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นางสาวนันทพัทธ์ ทอสุพรรณรักษ์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน -

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

น.ส.อริยา สุทธวงศ์ 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

น.ส.นิภาพรรณ ทำนาย
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

น.ส.วรรณวิสา สิทธิโท
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

บุคลากรงานคลินิกและบริการ

นายชาคริต แฉ่งสูงเนิน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

.
.