Loading...

งานพัฒนาบุคลาการ

งานพัฒนาบุคลาการ
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพสายวิชาการ
- ความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุนวิชาการ 
- แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การลาศึกษาต่อ 
- แบบฟอร์มขอลาศึกษาต่อในประเทศ
- แบบฟอร์มขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ

การปรับวุฒิการศึกษา
- แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษา

การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน

- แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม อาจารย์
- แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม เจ้าหน้าที่

การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายวิชาการ
- แบบฟอร์มประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสายวิชาการ
- แบบฟอร์มประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
- แบบฟอร์มประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
- แบบฟอร์มประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสายสนับสนุน
- แบบฟอร์มประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์มสำหรับสมัครงานคณะทันตแพทยศาสตร์

- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 

- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์)

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

 

Download แบบฟอร์มหนังสือรับรองคณะทันตแพทยศาตร์ 

- แบบคำร้องหนังสือรับรอง 

แบบคำร้องขอมีบัตร ทบ. 3 (ชาวต่างชาติ)

แบบคำขอมีบัตร ทบ.2 (พนม.ส่วนงาน พ.เงินรายได้)

- แบบคำขอมีบัตร ทบ.1 (พนม.)

- แบบขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (เดี่ยว)