Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣พุธบ่ายวิชาการ📣
🔹 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษที่จะทำให้ Happy และ มีคุณภาพ ด้วยข้อสอบที่ดี ถูกใจทั้งผู้เรียนและผู้สอน
📝 การสร้างข้อสอบปรนัยที่มีคุณภาพเพื่อวัดความรู้ผู้เรียน
💡รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Siriraj Health science Education Excellence center (SHEE)
📅 20 กย.2566
⏰ 13.00-14.30 น.
🖥 ออนไลน์ ZOOM
Meeting ID: 953 6115 2030
Passcode: 064288

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี-และก่อนปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี

แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566  

    แบบฟอร์มตัวอย่าง สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566      


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2566          

 - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2566  คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.    ดาวน์โหลด    

 -  ใบรายงานตัวนักศึกษาโครงการรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)       ดาวน์โหลด 

 -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพ   ดาวน์โหลด


 

 

 

 

 

 

 

     - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

     - ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

    - รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น"  ประจำปีการศึกษา 2566

  - ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ข่าวรับสมัครงาน

 

  ผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ 


 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ(คณะทันตแพทยศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ    ดาวน์โหลด

  - ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์)    ดาวน์โหลด


    

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ดาวน์โหลด

   - ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์   ดาวน์โหลด

 

 

    - ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม   ดาวน์โหลด 


 

    - ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้สัญญาชดใช้ทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์(รอบ 2)    ดาวน์โหลด