Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาโท- ปริญญาเอก )

ปริญญาเอก 

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 คน 
    ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3VtSdeo   //  แบบฟอร์มใบสมัคร https://bit.ly/3OVSaW7 หรือ download file 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2566

  สอบถามเพิ่มเติม: โทร 0 2516 5380 //E-mail : graddenttu@gmail.com


ปริญญาโท  

สอบถามเพิ่มเติม: 0 2516 5380 // E-mail : graddenttu@gmail.com  

ข่าวรับสมัครงาน